در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
راهکار صحیح مبارزه با امواج ماهواره

حسین حسینی
راهکار صحیح مبارزه با امواج ماهواره

حسین حسینی

ر حال حاضر شصت و پنج درصد مردم کشور بر طبق آمارهای رسمی دارای دیشهای ماهواره هستند و بر طبق همین امار اکثر بینندگان ماهواره نیز خانواده ها می باشند، حال سوال این است که آیا خدای نکرده اکثر خانواده های ما افرادی دین گریز و مشتاق دیدن برنامه های مبتذل هستند؟

مطالب شما |